Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Tarihçemiz

KOP Bölgesi, tarih öncesi çağlardan günümüze uzanan dönemde, sosyal ve ekonomik alanda önemli bir merkez olmuş ve çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. İnsanlığın kültürel gelişim sürecinde üretim, beslenme, teknoloji, inanç ve sosyal yaşam unsurlarının yeniden biçimlenme faaliyetleri başta Çatalhöyük olmak üzere, Bölge'deki kültürel alanlarda hayat bulmuş, bu önemli gelişmeler Bölge’nin imparatorluğun merkezi olmasına kadar uzanmıştır. Anadolu Selçukluları döneminde Bölge, kültür ve sanatta altın çağını yaşamış; devrin ünlü bilginleri, filozofları, şairleri, mutasavvıfları, musikişinasları ve diğer güzel sanatların üstatlarını bir araya getirmiştir. KOP Bölgesi, Anadolu kurumsal devlet hafızamızın başlangıcı, hükmedilen değil hükmeden güçlü coğrafyası ve tarihi ile medeniyetimizin mihenk taşlarından biriydi. KOP Bölgesi'nin de içinde yer aldığı Orta Anadolu, Türkiye'nin ilim, irfan, hoşgörü bakımından küresel ölçekte değerler üreten bir coğrafyası, bir hoşgörü, bir gönül havzasıydı.

 

KOP bölgesi sahip olduğu geniş tarım arazileri, derin tarihi birikimi, jeopolitik konumu, mevcut esnek işgücü yapısı, Organize Sanayi Bölgesi alt yapısı ile ülkemizin yeni cazibe merkezi olmasına karşın su kaynakları yetersizdir. Coğrafi konumu itibariyle Türkiye’nin en az yağış alan KOP Bölgesi’nin su sorununu çözmek için tarih boyunca çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

 

Konya Ovası’na su getirmeye yönelik ilk çalışmalar 1907 – 1914 yılları arasında Osmanlı Devleti tarafından ülkemizin ilk resmi sulama projesi olan Konya - Çumra Sulaması ile başlamıştır. 1985 yılından itibaren Devlet Su İşleri’nin tarımsal sulama yatırımlarıyla hayat bulan ve Konya ile Karaman illerini kapsayan Konya Ovaları Projesi; yıllar itibariyle Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Konya Kapalı Havzası’nda su ve tarım alt yapısının yetersizliği nedeniyle tasarruflu su kullanımı amacıyla önce DPT sonra da Kalkınma Bakanlığı tarafından bir dizi çalışma yapılmış ve bu bölgenin tarımda daha rekabetçi üretim yapmasını sağlayacak tedbirler alınmıştır. KOP Bölgesi'nde geniş katılımlı toplantı yapılarak yerel paydaşların görüşü alınmış ve 2010 yılında halen uygulanmakta olan taslak bir “KOP Tarım Planı” ortaya konulmuştur.

 

Konya Ovası Projesi 2010 yılına kadar tarımsal yatırımlarla sınırlı kalmış ancak bir bölgenin tek başına tarımsal yatırımlarla kalkınmasının zor olması ve mevcut projelerin farklı kurumlar tarafından yürütülmesi ile birlikte koordinasyonun sağlanamaması nedeniyle bölgedeki proje uygulamalarını koordine edip, izleme ve değerlendirme görevini yürütecek bir yapıya ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle; ülkemizin kalkınma ölçeği zayıf kalmış bölgelerinde eylem planları ile öncelikli olarak kamu yatırımlarını planlamak, izlemek, değerlendirmek, koordine etmek ve bölgenin gelişme potansiyelini arttırmaya yönelik çalışmaları hızlandırmak amacıyla, 2011 yılında Bakanlar Kurulu’nun 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Kalkınma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur.

 

Tarih içinde oluşmuş önemli kültürel ve sosyal birikimlere sahip KOP Bölgesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin kurulumuyla birlikte entegre bir kalkınma sürecine girmiştir. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından, sorumluluk sahası olan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde 2012 yılından bu yana yürütülen saha araştırmaları, sektör analizleri ve farklı düzeylerdeki paydaş görüşmeleri neticesinde hazırlanmış olan KOP Eylem Planı, bölge insanının refah seviyesini ve bölgenin gelişme potansiyelini artıracak, bölge üretimini daha sürdürülebilir ve dengeli hale getirecek tedbirler içermektedir. Bu çerçevede hazırlanan KOP Eylem Planı Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’na sunulmuş ve 30.12.2014 tarihinde kurul tarafından onaylanmıştır. KOP Eylem Planı, 30.04.2015 tarihinde dönemin Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından bölge illerinin valileri, milletvekilleri, belediye başkanları, Kalkınma Bakanlığı ve KOP illeri kamu kurumları yöneticilerinin katılımıyla Niğde’de gerçekleştirilen “KOP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı” ile kamuoyuna açıklanmıştır.

 

Bakanlar Kurulunun 06.06.2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı kararı ile KOP Bölge Kalkınma İdaremizin kapsadığı illere Nevşehir ve Yozgat, 07.09.2016 tarihli ve 9140 sayılı kararı ile de Kırşehir ve Kırıkkale illeri eklenerek KOP Bölgesi genişletilmiştir.    

      

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde kurumumuzun İlk Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU’nun milletvekili olması sonucu 10.02.2015 tarihinden itibaren başkanlık görevi Sayın İhsan BOSTANCI tarafından yürütülmektedir.