Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Mali Tablolar

Bilançolar

 

Faaliyet Sonuçlar Tabloları

 

Nakit Akış Tabloları

Özkaynak Değişim Tabloları

Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tabloları

 

MALİ TABLOLAR

23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin (GYMY) 327 nci maddesinde yer alan "Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar, ……..yayımlanır." hükmü gereğince, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) alınan Bakanlığımıza ait Diğer Mali Tabloları aşağıda yayımlanmıştır. 

KOP 2019 Mali Tablolar

2018 Yılı Mali Tabloları