Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi

 

GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMA PROJESİ (I. ETAP)

 

KOP Bölgesinde yer alan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinin sanayileşme, girişimcilik ve yenilikçilik ile üniversite-sanayi işbirliği alanlarındaki mevcut durumunu ve sorunlarını tespit etmek ve önümüzdeki dönemde sözkonusu illerinin daha rekabetçi, yaratıcı, yüksek katma değer üreten, yenilikçi bir ekonomik yapıya kavuşabilmesini sağlamak için bölge illerindeki sanayileşme, girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda gerçekleştirilen "Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi" üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, (1) Mevcut Durum Analizi, (2) Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi ve (3) Sonuç ve Değerlendirme bölümleridir.

 

KOP bölgesi illerinin sanayi, girişimcilik ve yenilikçilik mevcut durum analizi için birincil ve ikincil istatistiksel verilerin taranmıştır. Bu kapsamda çok çeşitli kurumlardan bölgenin sanayi, girişimcilik ve yenilikçilik düzeyini ölçmede kullanılan istatistiksel göstergeler elde edilmiştir. Bu kapsamda Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde toplam 255 kişinin katıldığı odak grup toplantıları yapılmıştır. Yine bu illerde yapılandırılmamış/yarı-yapılandırılmış mülakatlar şeklinde toplam 356 katılımcı ile yüz yüze “mülakatlar” gerçekleştirilmiştir.

 

Proje kapsamında girişimcilere yönelik el kitapları hazırlanmıştır. Bunlar; Ar-Ge, Yenilik, Girişimcilik, Ticarileştirme ve Yatırım Destekleri El Kitabı ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Başvuru Süreçleri El Kitabıdır.

 

GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMA PROJESİ (II. ETAP)

 

KOP Bölgesinde yer alan Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinin sanayileşme, girişimcilik ve yenilikçilik ile üniversite-sanayi işbirliği alanlarındaki mevcut durumunu ve sorunlarını tespit etmek ve önümüzdeki dönemde sözkonusu illerinin daha rekabetçi, yaratıcı, yüksek katma değer üreten, yenilikçi bir ekonomik yapıya kavuşabilmesini sağlamak için bölge illerindeki sanayileşme, girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda gerçekleştirilen "Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi" üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, (1) Mevcut Durum Analizi, (2) Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi ve (3) Sonuç ve Değerlendirme bölümleridir.

 

Proje kapsamında ilk olarak KOP Bölgesinde yer alan Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinin sanayileşme, girişimcilik, yenilikçilik ve teşvik-destekler alanlarındaki mevcut durumu incelenmiş ve illerin son yıllarda sözkonusu alanlarda göstermiş olduğu potansiyel ve performans nicel bir bakış açısıyla ikincil istatistiksel verilere ve varolan literatüre dayalı olarak analiz edilmiştir.

 

Projede ikinci olarak araştırmanın yapıldığı dört ilde saha çalışmaları kapsamında odak grup toplantıları, yapılandırılmamış/yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Bu bağlamda 4 ilde toplam 174 kişinin katılımı ile Odak Grup Toplantıları yapılırken, yine sözkonusu 4 KOP ilinde ve Ankara’da yapılan saha çalışmalarında toplam 170 katılımcı ile yüzyüze yapılandırılmamış/yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Saha çalışmalarından elde edilen veriler nicel veriler tanımlayıcı istatistiksel analizlerle görüşme ve mülakatlardan elde edilen nitel veriler ise sözel verilerinin çözümlenmesinde kullanılan betimsel analiz ve GZFT analizi kullanılarak analiz edilmiştir.