Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi

 

KOP Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi

 

Kalkınma Bakanlığı’nca hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi (2015-2018) ile ortaya konulan ülkemizin konumsal avantajlarından faydalanarak 2020 yılında 50 Milyar ABD Dolarını aşması beklenen veri merkezleri pazarından daha fazla pay alabilmesi hedefi doğrultusunda Başkanlığımızca KOP Eylem Planı (2014-2018) kapsamında yenilikçi bir model olarak Konya ilinde Veri Merkezleri Bölgesi kurulmasına yönelik uygunluk araştırması yapılmıştır.

 

Projede bilişim sektöründe yatırım yapmayı planlayan yatırımcılara kılavuz olması, farkındalıkların sağlanması, yatırım öncesi fizibilite ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası düzeyde yatırımcıların da ilgi duyabileceği konsept bir veri merkezi bölgesi modelinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

 

Gelişen iletişim teknolojileri ile altyapılar sayesinde kamu ve özel sektördeki kurum/kuruluşlar elde ettikleri ve kullanacakları bilgileri veri merkezlerinde depolamakta ve işlemektedir. Bu veri merkezlerinin kurulacağı alan ve binaların; güvenlik, tabii afet riski, iletişim ve enerji altyapısı gibi hususlarda bazı özelliklere haiz olması gerekliliği de bilinmektedir. Ancak ülkemizde yapılan pek çok yatırımda bu hususlara hassasiyet gösterilmeden veri merkezi kurulduğu görülmektedir. Bu münferit yatırımlar ise hem kaynak israfına hem de güvenlik zafiyetine neden olmaktadır.

 

Söz konusu sıkıntıların en aza indirilmesi için Dünya'da verilerin, merkezi yapılarda depolanmasına yönelik bir eğilim oluşmuş ve bu eğilim doğrultusunda dünyanın pek çok ülkesinde veri merkezi yatırımları yapılmaktadır. Veri merkezleri yatırımları kuruldukları ülkeler açısından hem ekonomik hem de stratejik bakımdan büyük değer taşımaktadır. Veri merkezleri yaygınlaştırılarak, otoyollar kadar önemli olan fiber optik altyapıların yaygınlaştırılması Türkiye'nin bir fiber optik koridoru olmasını da sağlayabilecektir.

 

Bu bağlamda araştırma kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri veya Teknoparklara benzer yapıda olması öngörülen uzun vadede bir kümelenmeye de dönüşmesi beklenen “KOP Veri Merkezleri Bölgesi”ne (KOP VMB) yönelik talep analizi, model çalışması ve ekonomik rantabilite hesapları gerçekleştirilmiştir. Uluslararası standartlara göre gerçekleştirilen yer seçimi çalışmaları neticesinde en son aşamada 50.000 m2 beyaz alana (Server/sunucu alanı) sahip olacak şekilde modüler olarak geliştirilmesi planlanan KOP VMB için Konya’da en uygun yerin Meram ilçesi Çomaklı mevkiinde yer alan ve 960.000 m2 genişliğindeki hazine arazisi olduğu tespit edilmiştir.

 

Araştırma projesi neticesinde de ortaya konulan Konya ilini veri merkezleri kurulması açısından elverişli hale getiren özellikler;

 

· Fiziki ve siyasi güvenlik: Kent topografyasının düşük deprem riskine sahip olması, Anadolu yarımadasının ortasında yer alması sebebiyle askeri açıdan güvenli olması (Nitekim Osmanlı İmparatorluğu döneminde Birinci Dünya Savaşı sırasında Konya İlinin güvenli bir merkez olarak belirlenerek devletin önemli evraklarının İstanbul’dan Konya’ya taşınması, bu özelliğin daha önce de dikkat çektiğini göstermektedir.) ve taşkın risklerine karşı güvenli, nemlilik durumu açısından uygun iklim şartlarına sahip olması,

 

· Enerji ve haberleşme iletim hatları: Güneş enerjisi açısından kentin elverişli coğrafyası, enerji ve haberleşme hatlarına kolay erişim imkânları,

 

· İnsan kaynakları: Konya ilindeki orta ve yüksek eğitim altyapısı sebebiyle verimli ve beceri sahibi insan kaynaklarına erişim imkânları,

 

· Sanayi altyapısı: Konya ilindeki sanayi katmanının VMB’ye sağlayacağı donanım desteği,

 

· Ucuz ve geniş arazi varlığı: Ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların bulunduğu illere kıyasla Konya ilinin uygun ve ucuz arazi mevcudiyeti olarak sayılabilir.

 

Projenin hayata geçirilmesiyle Konya ilinin bu yeni eğilim kapsamında dünyada öncü kentlerden biri olması hedeflenmekte olup KOP VMB’nin hem Türkiye içerisinde hizmet veren bilişim firmaları, bankalar, sigorta firmaları ve kamu kesimi gibi tüm veri üreten/saklayan kurum ve kuruluşlara ulaşılmış olacak, hem de Türkiye dışında internet üzerinden hizmet veren altyapı, hizmet ve bilişim firmalarının tesislerinin kurulabileceği ya da işletilebileceği bir alternatif lokasyon oluşturulacaktır.

 

Araştırma ile tespit edilen Konya İlinin avantajları dikkate alınarak yürütülen proje kapsamında aşağıdaki çalışmalar da yapılmıştır.

 

· Projenin asıl faaliyeti olan yer seçiminin eksiksiz ve bilimsel bir altyapıya dayanarak yapılabilmesini sağlamak amacıyla yoğun analiz ve araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu hususta, kamudan ve özel sektörden yüzü aşkın kurum/kuruluşla yüz yüze mülakatlar yapılarak konusunda uzman kişilerin çalışmaları, araştırmaları ve bulguları dikkate alınmıştır.

 

· Yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bulgulara dayanarak VMB’ ye yönelik projeksiyonlar ve büyüklük önerisi yapılmış, tesis ve alan için gerekli hukuki altyapı analiz edilerek en uygun model ortaya konulmuştur.

 

· Daha sonra bu alanda belirlenen kriterler dâhilinde KOP VMB için uygun alternatif 8 alanın belirlenmesi çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda VMB alanında mevzuat olmaması nedeniyle öncelikli olarak  “Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği” ve  “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliği” ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında hazırlanan Çevre Düzeni Planındaki kullanımlar dikkate alınarak Eşik Analizi yapılmıştır.

 

· Ayrıca TIA, BICSI, UPTIME gibi uluslararası kriterler de göz önünde bulundurularak yakınlık analizi yapılmış olup elde edilen sonuçlar Eşik Analizi ile çakıştırılarak uygun 8 bölge belirlenmiştir. Belirlenen bu 8 bölge; yerinde saha incelemeleri ile kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler ışında alternatif uygun 3 bölgeye indirilmiştir.

 

· Tespit edilen üç bölgenin her birinde AFAD Yönetmeliğine uygun jeolojik sondajlar yapılarak zemin etüt raporları hazırlanmıştır. Hazırlanan bu raporlara göre zemin açısından en iyi sonuçların alındığı bölge nihai alan olarak belirlenmiştir.

 

· Belirlenen nihai alana yönelik olarak; Detay Konsept Planların hazırlanması, İş Planı yapılması, İşletme ve Yönetim Modelinin öneri olarak sunulması, Stratejik İletişim ve Tanıtım Planının yapılması ile Teşvik Modellerinin ve Yatırım Rehberinin hazırlanması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

· Ayrıca projenin tanıtımı için uluslararası platformda VMB ile ilgili makale çalışması yürütülmüş olup yurt içi ve yurt dışı paydaşlarla istişarelerde bulunulmuştur.

 

Tüm bu çalışmalardan sonra Veri Merkezleri Bölgesinin yasal altyapısı oluşturulması ve KOP VMB’de yatırım yapacak müteşebbisler için yatırım ortamının iyileştirilmesi için ilgili kamu kurum kuruluşları ile görüşmelere devam edilmektedir. Yurt içi ve yurt dışından projemize yoğun ilgi duyan yerli ve yabancı potansiyel yatırımcılar ile görüşmelerimiz de devam etmektedir.

 

 

 

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

Hewlett-Packard Enterprise’dan KOP Veri Merkezleri Bölgesine İnceleme 

Türkiye’nin ilk Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi çalışmaları devam ediyor. Projenin kurulacağı alanın yer tespitinin ardından yatırımcı teknoloji şirketleri proje hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için KOP İdaresi’ni ziyaret ediyor. Devamı ...

Başbakanlık Tanıtım Ajansı’ndan KOP ziyareti

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından fizibilitesi yürütülen ve Konya’da 50 bin metrekare alana kurulması planlanan Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi’nde sona gelindi. Türkiye’nin ilk ve tek Veri Merkezleri Bölgesi projesine Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’ndan tam destek geldi.  Devamı...

 

Konya Veri Merkezi Avrupa’da Tanıtıldı

Veri Merkezleri Bölgesi Avrupa Tanıtımı Almanya’da yapıldı.  Devamı ...

 

Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi Tanıtım Toplantısı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından fizibilitesi yürütülen ve Konya’da 50 bin metrekare alana kurulması planlanan Türkiye’nin ilk Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi tanıtım toplantısı Dedeman Otel'de yapıldı. Devamı ...

 

KOP Bölgesi Bilişim Vadisi Olma Yolunda

Konya Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi Danışma Kurulu Toplandı.  Devamı ...

 

Konya'da Bir Bilişim Vadisi Doğuyor…

“Konya İli Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırma Projesi” Sözleşmesi KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nda imzalandı. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkenin en mahrem kayıtlarının saklandığı Konya, bugün Türkiye’nin güvenli “Bilişim Vadisi” olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.  Devamı ...